خرید مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درء می باشد.
کلمات کلیدی:قاعده فقهی, قاعده درء,قواعد,فقه,درء,حد,شبهه

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال كه آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مركب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یك و احاطه بر ریشه‌ هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌كنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد كه در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن كریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی كه خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این كلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده كه پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانكه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی كرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت كه در معنی كلمه‌ « قاعده » هنگامی كه در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلكه معنی كلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنكه اگر یك قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حكمی ) كلی كه بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

فهرست مطالب

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک ۶
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۶
۱: قواعد ۶
۲: فقه ۷
۳: مفهوم قواعد فقه: ۸
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک ۹
۲-۱: ضابطه‌ فقهی ۹
۲-۳: مسأله‌ فقهی : ۱۲
۲-۴: نظریه‌ فقهی : ۱۳
۵-۲: قاعده‌ حقوقی ۱۴
۳- ثمره‌ بحث ۱۵
فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء ۱۶
گفتار اول : واژه شناسی ۱۶
۱: واژه ‌درء ۱۷
۲- واژه حد ۱۷
۲-۲ : حد در اصطلاح ۱۹
۲-۲-۱: مفهوم عام حد ۱۹
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد : ۲۳
الف / ظهور لفظ حد در محدود: ۲۴
ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر: ۲۵
۳: مفهوم شبهه ۲۷
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت ۲۷
۳-۱-۱: مفهوم یقین ۲۹
۳-۱-۲: مفهوم ظن ۲۹
۳-۱-۳:مفهوم شک ۳۰
۳-۱-۴:مفهوم وهم ۳۱
۳-۱-۵: مفهوم جهل ۳۱
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه ۳۲
۳-۵-۷: ارزیابی کلی : ۳۲
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی ۳۴
۳-۳: مفهوم اصطلاحی شبهه ۳۵
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء ۳۸
۱- ضابطه شبهه ۳۹
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل ۳۹
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل ۴۱
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل ۴۲
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه ۴۴
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم ۴۹
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم ۴۹
۳: قلمروشبهه قاعده ‌درء ۵۲
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی ۵۲
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه : ۵۳
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه ۵۶
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه ۵۹
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۱
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار ۶۳
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار ۶۴
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء ۶۴
گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء ۶۵
۱: بیان مطلب جدید ۶۵
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر ۶۷
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء ۶۷
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات) ۶۸
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده ۷۰
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده ۷۶
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی ۷۸
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه ۸۲
فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم ۸۵
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم ۸۵
۲-۲: شبهه در عنصر مادی نزد متهم ۸۷
۳: شبهه در عنصر معنوی ۸۸
۳-۱: شبهه در علم مرتکب ۸۸
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب ۸۹
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی ۹۲
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر ۹۴
۱: شبهه در علل موجهه جرم ۹۶
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری ۱۰۲
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج ۱۰۳
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن ۱۰۳
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن ۱۰۶
۲-۱: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن ۱۰۹
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود ۱۱۲
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون ۱۱۳
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری ۱۱۵
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری ۱۱۷
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۱۸
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۰
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری ۱۲۱
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها ۱۲۴
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا ۱۲۶
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا ۱۲۸
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی ۱۲۹
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی ۱۳۱
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر ۱۳۳
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه ۱۳۵
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده ۱۴۳
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری ۱۴۶
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده ۱۴۸
نتیجه ۱۵۰
فهرست منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت شاتکریت نسوز:شاتکریت نسوز,پاورپوینت شاتکریت نسوز,دانلود پاورپوینت شاتکریت نسوز,دانلود مقاله شاتکریت نسوز,مقاله شاتکریت نسوز,پروژه شاتکریت نسوز,دانلود پروژه شاتکریت نسوز,جزوه شاتکریت نسوز,دانلود شاتکریت نسوز,پژوهش شاتکریت نسوز,دانلود پژوهش شاتکریت نسوز,تحقیق شاتکریت نسوز,شاتکریت نسوز,,عمران,مقاله عمران,دانلود مقاله عمران,پروژه عمران,دانلود پرو

مبانی نظری الگو:مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگو,پیشینه نظری الگو,مبانی نظری الگو,مبانی الگو, الگو

پاورپوینت آلودگی هوا چیست:پاورپوینت آلودگی هوا چیست,دانلود پاورپوینت آلودگی هوا چیست,پاورپوینت رایگان آلودگی هوا چیست,پاورپوینت بحران آلودگی هوا,پاورپوینت تعریف آلودگی هوا,پاورپوینت مفهوم آلودگی هوا,پاورپوینت آشنایی با آلودگی هوا,دانلود آلودگی هوا چیست,آلودگی هوا چیست,پروژه آلودگی هوا چیست,تحقیق آلودگی هوا چیست,دانلود پاورپوینت بحران آلودگی هوا,دانلود پاورپوینت تعریف آلودگی هوا,دانلود پاورپوینت مفهوم آلودگی هوا

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای:امتناع, شرکتهای پذیرفته شده , بورس اوراق بهادار تهران ,زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL

پاورپوینت آموزه های معماری اسلامی:آموزه های معماری اسلامی

پاورپوینت معرفی هوگو آلوار هنریك آلتو:دانلود پاورپوینت معرفی هوگو آلوار هنریك آلتو,هوگو آلوار هنریك آلتو,پاورپوینت معرفی هوگو آلوار هنریك آلتو,پاورپوینت معماری,پاورپوینت آشنایی با فرانک لوید رایت,آلوارآلتو,هوگو آلوار هنریك آلتو,پاورپوینت معرفی آلوارآلتو و آثارش

پاورپوینت آشنایی با معماری چین:پاورپوینت معماری چین,آشنایی با معماری چین ,بررسی و تحلیل معماری چین,معماری چین,خانه چینی,پاورپوینت بررسی معماری چین,معابد چینی,معابد کنفوسیوسی,معبد آسمان,دیوارچین,پاورپوینت سبک های معماری چینی,چین,شهرممنوعه

پاورپوینت سند راهبردی حمل و نقل دریایی:دانلود پاورپوینت سند راهبردی حمل و نقل دریایی,پاورپوینت بررسی حمل و نقل دریایی,سند راهبردی حمل و نقل,حمل و نقل دریایی,کشتی,تسهیلات دریایی,پاورپوینت حمل و نقل دریایی,سند راهبردی حمل و نقل دریایی,بررسی جمل و نقل دریایی

نمونه موردی مجتمع مسکونی داخلی و خارجی با رویکرد معماری پایدار:نمونه موردی مجتمع مسکونی داخلی و خارجی با رویکرد معماری پایدار,فایل ورد نمونه موردی مجتمع مسکونی پایدار,مجتمع مسکونی سبز در فرانسه,مجتمع مسکونی 67هبیتات,مجتمع مسکونی آردمور,پروژه مسکونی اوین تهران,برج مسکونی سبز کوثر,فایل ورد معماری پایدار

بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش:روش های صحیح مطالعه دروس,پیشرفت تحصیلی ,دانش آموزان